Episodes

TitleRepeatedComments
Summary20171008
20171022
20171105
20171029

Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad.

Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad. Nam measg: Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn Sìos dhan Abhainn, Pòl MacCalum a' gabhail Salm 63 agus Iseabail Anna Mhàrtainn a' seinn Làmh a' Bhuachaille.

A special compilation programme featuring a selection of hymns and psalms from the series, including Glasgow Gaelic Musical Association with Sìos dhan Abhainn, Paul MacCalum singing Psalm 63 and Ishbel Ann Martin with Làmh a' Bhuachaille.

Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad.

Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad. Nam measg: Cairistìona Cheanadach a' gabhail Salm 145, Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu le Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne agus Seumas Greumach a' gabhail Salm 95.

A special compilation programme featuring a selection of hymns and psalms from the series, including Kristine Kennedy singing Psalm 145, Glasgow Gaelic Islay Choir with Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne, and James Graham with Psalm 95.

Measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh.

Measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh.