Episodes

SeriesEpisodeTitleFirst
Broadcast
Comments
0615Blasad Beag Special20171011

Programme for Gaelic learners with John Urquhart specifically for beginners.

Are you learning Gaelic? Perhaps you're relatively new to the language? If so, this week's special edition of Beag air Bheag is for you.

Throughout the past series of Beag air Bheag, Catriona Murray presented Blasad Beag, a weekly feature for beginners. In this programme, we're giving you the chance to listen to a selection of these lessons again.

You can find notes and supporting content on our website: bbc.co.uk/beagairbheag

A bheil sibhse ag ionnsachaidh na Gàidhlig? Ma tha sibh dìreach air ùr thòiseachadh, 's ann dhuibhse a tha am prògram sònraichte a tha seo.

Gach seachdain san t-sreath seo de Bheag air Bheag chualas Blasad Beag, ar leasanan goirid do luchd-tòiseachaidh air an lìbhrigeadh le Catrìona Mhoireach. Anns a' phrògram seo, gheibh sibh cothrom èisteachd ri taghadh de na leasanan aig Catrìona a-rithist.

Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.

070120171018

Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of Gaelic language, dialects, idioms and sayings. In the first programme of a new series, beginners can enjoy Blasad Beag, a bite-sized lesson in which Catriona Murray shares simple, everyday Gaelic.

For more advanced learners, grammar help is on hand from the programme's resident expert Dr Michel Byrne, Roddy Maclean takes a closer look at some of Scotland's Gaelic placenames and John takes a closer look at Gaelic pronunciation.

This week's programme also features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language and an interview with learner of the week, Ullapool resident Susan Mackenzie, who shares her experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' chiad phrògram ann an sreath ùr, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugaibh Oisean a' Ghràmair, bidh Ruairidh MacIlleathainn a' toirt sùil air cuid de na h-ainmean àite a tha a' nochdadh air mapaichean na h-Alba agus bidh Iain fhèin a' toirt thugaibh beagan cuideachaidh le fuaimneachadh na Gàidhlig.

Cuideachd anns a' phrògram seo, bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Susan NicChoinnich a tha a' fuireach ann an Ullapul, agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil agus bidh Catrìona Mhoireach a' toirt thugaibh Blasad Beag de Ghàidhlig shìmplidh airson luchd-tòiseachaidh.

070220171025

Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week's programme features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language, grammar help from resident expert Dr Michel Byrne and an interview with learner of the week, Mark Rae, who shares his experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugaibh Oisean a' Ghràmair agus bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Marc Rae, a tha a' fuireach ann an Lunnainn, agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil.

070320171101

Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week's programme features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language, grammar help from resident expert Dr Michel Byrne and an interview with learner of the week, Kira Ptak, who shares her experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugaibh Oisean a' Ghràmair agus bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Kira Ptak agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil.

070420171105

Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week's programme features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language, grammar help from resident expert Dr Michel Byrne and an interview with learner of the week, Catherine Shaw from Stewarton, who shares her experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugaibh Oisean a' Ghràmair agus bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Catrìona Sheathach à Baile nan Stiùbhartach, agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil.