Episodes

First
Broadcast
Comments
20171005

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba. Anns a' phrògram-sa, cluinnear puirt bho leithid Fred Moireasdan, Gary West, Uilleam MacCalum, Seudan agus Còmhlan Pìoba Inbhir Aora.
Cailean MacLean with a selection of pipe music. In this episode, you will hear tunes from Fred Morrison, Gary West, Willie McCallum, Seudan and Inverary Pipe Band.

20171012

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.

20171019
20171026

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba. Anns a' phrògraim-sa, cluinnear puirt bho leithid Stuart Liddell, Calum Beaumont, Uilleam MacCalum agus Còmhlan Pìba Inbhir Aora.
Cailean MacLean with a selection of pipe music. In this episode, you will hear tunes from Stuart Liddell, Calum Beaumont, Willie MacCallum and the Inverary Pipe Band.

20171102

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.

Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba. Cluinnear puirt bho leithid Jack Lee, Aonghas MacNeacail, Ruairidh MacLeòid agus an Dtr Aonghas Dòmhnallach.
Cailean MacLean introduces a selection of pipe music. In this programme you will hear tunes from Jack Lee, Angus Nicolson, Roddy MacLeod and Dr Angus MacDonald.