Episodes

TitleFirst
Broadcast
Comments
20171005

Golwg ymchwiliadol ar bwnc llosg.

Mae'n bosib mai atgof yn unig fydd ciwio dros y pontydd rhwng Ynys Môn a'r tir mawr erbyn 2021, wrth i Lywodraeth Cymru weithio ar gynlluniau ar gyfer trydedd pont dros y Fenai.

Mae amserlen gaeth wedi'i llunio, yn ôl y Llywodraeth, sy'n cynnwys ymhynghori â'r cyhoedd yng ngwanwyn 2018, dewis llwybr erbyn yr haf, a dechrau ar yr adeiladu yn 2020, gyda'r gwaith wedi'i orffen erbyn diwedd 2021.

Byddai'r bont yn cynnwys amddiffynfeydd rhag y gwynt, er mwyn osgoi gorfod ei chau yn ystod tywydd garw.

Mae un o'r cwmnïau sy'n gwneud ymchwil cychwynnol i'r Llywodraeth wedi dweud wrth Manylu y dylai'r dyluniad newydd barchu'r hen bontydd yn ogystal â'r tirwedd, ond hefyd bod yn brydferth gyda ei chymeriad unigryw ei hun.

Un opsiwn sy'n cael ffafriaeth ydy pont newydd ar hyd ochr orllewinol Pont Britannia. Gall y £135m sydd ei angen i'w chodi ddod gan Lywodraeth Cymru, ond mae gobaith y bydd National Grid - sydd am wario £200m ar dwnnel o dan y Fenai, i gario ceblau o Wylfa Newydd i'r is-orsaf drydan ym Mhentir ger Bangor - yn gwario'r arian hwnnw ar godi'r bont. Mae Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, yn dweud wrth y rhaglen y byddai'n anghyfrifol i beidio â thrafod hyn.

Mae Manylu hefyd yn siarad â Dewi Williams, Pennaeth Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn, sy'n sôn am gynlluniau ddeng mlynedd yn ôl i godi pont newydd. Mae o'n gobeithio y daw rhywbeth pendant o'r cynlluniau diweddaraf yma.

Wrth i nifer o bobl sy'n defnyddio'r pontydd presennol yn gyson groesawu'r syniad o ffordd ychwanegol, mae Gwynne Morris Jones, cyn-ysgrifennydd Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, yn dadlau nad oes galw am un.

20171012

Golwg ymchwiliadol ar bwnc llosg.

Mae tair ffordd sy'n cysylltu Pentrefoelas, Llyn Brenig a Cherrigydrudion wedi dod yn gylchdaith boblogaidd i bobl sy'n hoffi ceir a beiciau modur. Nid y ffyrdd o gwmpas Mynydd Hiraethog ydi'r rhain iddyn nhw, ond yr 'Evo Triangle', wedi'i enwi ar ôl cylchgrawn moduro poblogaidd. Nawr, mae pryder bod y lle'n cael ei ddefnyddio gan bobl sy'n torri'r gyfraith drwy yrru'n beryglus.

Y llynedd, cafodd cwpl o Fagillt eu lladd ar ôl i'w car fod mewn damwain gyda pherson oedd yn defnyddio'r lôn "fel trac rasio", yn ôl y barnwr.

Gyda nifer yn ffilmio eu hunain yn mynd ar hyd y ffyrdd ar gyflymder, a rhoi fideos o'u taith arlein, mae pryder hefyd bod pobl yn cael eu hannog i ddod i'r ardal i'w hefelychu.

Yn y rhaglen hon, mae Manylu'n mynd allan gyda Heddlu'r Gogledd i blismona'r ardal, a siarad â phobl leol sy'n gorfod defnyddio'r ffyrdd bob dydd.

Mae'r rhaglen yn holi dyn a ddaeth i'r ardal dros yr haf, a rhoi fideo o'i daith ar y rhyngrwyd, yn ogystal â datgelu cynlluniau newydd i geisio lleihau'r broblem.

20171019

Golwg ymchwiliadol ar bwnc llosg.

Ymchwiliad i bryderon nad oes digon o bysgotwyr anghyfreithlon yn cael eu dal.

Wrth siarad â Manylu, mae rhai o aelodau Cymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni'n sôn am botsiars yn cael eu gweld yn cymryd pysgod o Lyn y Dywarchen, gydag un yn adrodd ei hanes yn cael ei fygwth gan ddau ddyn ar ôl iddo dynnu llun a'u holi.

Yn ôl un ciper a fu'n gwneud y gwaith am ddeugain mlynedd, roedd dros saith deg ohonyn nhw'n gwarchod afonydd Cymru pan ddechreuodd o, ond mae llai nag ugain erbyn hyn.

Mae'r awdurdodau'n dadlau nad oes angen cynifer o giperiaid erbyn hyn, gan fod potsian yn llai o broblem y dyddiau yma. Maen nhw hefyd yn dweud eu bod yn gwneud defnydd da o wybodaeth, i dargedu rhai ardaloedd penodol.

Mae'r rhaglen yn mynd allan gyda swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, i geisio dal pysgotwyr anghyfreithlon ar Afon Teifi.

Programme Catalogue - Details: Faofw National League19911004
Programme Catalogue - Details: Faofw National League19911004

Producer: DINAH JONES

Next in series: CLATTERBRIDGE HOSPITAL RADIOTHERAPY UNIT

Previous in series: 05 July 1991

Broadcast history

04 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

06 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Recorded on 1991-10-01

Programme Catalogue - Details: Faofw National League19911006
Programme Catalogue - Details: Faofw National League19911006

First broadcast on 1991-10-04

Producer: DINAH JONES

Next in series: CLATTERBRIDGE HOSPITAL RADIOTHERAPY UNIT

Previous in series: 05 July 1991

Broadcast history

04 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

06 Oct 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Recorded on 1991-10-01

Programme Catalogue - Details: Middle East Conference19911101
Programme Catalogue - Details: Middle East Conference19911101

Producer: DELYTH ENNAF

Next in series: TRANSPLANTS

Previous in series: CLATTERBRIDGE HOSPITAL RADIOTHERAPY UNIT

Broadcast history

01 Nov 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

03 Nov 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Programme Catalogue - Details: Middle East Conference19911103
Programme Catalogue - Details: Middle East Conference19911103

First broadcast on 1991-11-01

Producer: DELYTH ENNAF

Next in series: TRANSPLANTS

Previous in series: CLATTERBRIDGE HOSPITAL RADIOTHERAPY UNIT

Broadcast history

01 Nov 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

03 Nov 1991 00:00-00:00 (RADIO 2)

Programme Catalogue - Station

Radio 2