Episodes

First
Broadcast
Comments
20171006

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.

Ar ôl i'w haraith fawr yng nghynhadledd y Ceidwadwyr ym Manceinion fynd yn draed moch, beth nesaf i'r Prif Weinidog Theresa May?

Pam nad yw dyn a saethodd bron i chwe deg o bobl yn farw yn Las Vegas, ac anafu dros bum cant yn rhagor, yn cael ei ystyried yn derfysgwr? A oes a wnelo'r ffaith ei fod yn wyn rywbeth â'r peth?

A bedwar cant a hanner o flynyddoedd ers i William Salesbury gyfieithu'r Testament Newydd, beth yw dylanwad y Beibl ar y gymdeithas sydd ohoni?

Suzy Davies, Gwenda Richards a Rob Nicholls sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

20171013

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.

Pa mor llym y dylid bod gyda gwariant cyhoeddus? Fis cyn i'r Canghellor gyhoeddi ei Gyllideb yn Nhŷ'r Cyffredin, mae 'na rybudd ei fod yn wynebu twll du ariannol. Gydag awdurdodau lleol eisoes yn anhapus am yr arian sy'n cael ei roi iddyn nhw gan Lywodraeth Cymru, sy'n ddibynnol ar arian gan y Trysorlys, dyw pethau ddim yn argoeli'n dda.

Beth yw rôl addysg yn nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? A yw cynyddu nifer yr athrawon sy'n medru addysgu'n yr iaith ymhlith yr atebion?

Mae Vaughan Roderick hefyd yn holi ei westeion am ddiffyg coffâd am fenywod yn ein gwaith celf cyhoeddus.

Meg Elis, Owen Hathway a Felix Aubel yw'r panelwyr.

20171020

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.

Wrth i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd gynnal uwchgynhadledd ym Mrwsel, dyma bwyso a mesur dyfodol Theresa May. Roedd Cwestiynau'r Prif Weinidog yn Nhŷ'r Cyffredin ddeuddydd cyn y rhaglen hon yn arwydd clir nad yw'r Ceidwadwyr yn fodlon eu byd, a hynny wrth i fater heblaw am Brexit gael ei drafod. Dyma holi, felly, beth yw gwendid Mrs May?

O un arweinydd at un arall, sef Leanne Wood. Mae disgwyl cryn drafod ar ei harweinyddiaeth hithau, hefyd, yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yng Nghaernarfon.

Ac ar ôl i'r Aelod Seneddol Tim Loughton ddatgelu ei fod yn treulio hyd at awr yn y bath bob bore, sut mae'r panelwyr yn mwynhau ymlacio?

Rhun ap Iorwerth, Owen Llewellyn Jones a Sian Beynon Powell sy'n ymuno gyda Vaughan Roderick.

20171027

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.

20171103

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.

Wedi wythnos gythryblus arall ym myd gwleidyddiaeth, a nid oherwydd Brexit am unwaith, mae Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod yr holl straeon diweddar am bobl yn ymddwyn yn anweddus. Gyda Syr Michael Fallon eisoes wedi ymddiswyddo o Gabinet Theresa May, gan ddweud nad oedd ei ymddygiad yn y gorffennol wedi cyrraedd safonau uchel y Lluoedd Arfog, beth nesaf?

Mae Vaughan hefyd yn holi'r panel am ofnau y bydd nifer y plant sy'n byw mewn tlodi yn cynyddu'n aruthrol yn y blynyddoedd nesaf, ac am gynllun sy'n galw ar bobl i roi offerynnau sy'n hel llwch i blant ac ysgolion.

Beti George, Casia Wiliam a Glyn Davies yw'r cwmni.