Recorded 14 September 2007 In A Mountain Meadow Near Mestia, Svaneti|

Episodes