Seanchasan Peigi An Ceap Breatainn

Episodes

First
Broadcast
Comments
20171030

Athair agus a nighean air chuairt a Cheap Breatainn.

An-uiridh, thadhail Gilleasbuig agus a nighean Peigi air càirdean agus caraidean an Eilean Cheap Bhreatainn. Bha Peigi ro òg cuimhne a bhith aice air a' chiad turas aice a Chanada, ach air an turas sa, chlàraich Gilleasbuig a' chuairt agus na còmhraidhean a bh' aca ris na Gàidheil anns na sgìrean air an do thadhail iad. Eadar co-là-breith ceud bliadhna, biadhadh mhucan air tuathanas agus ionnsachadh òrain, sgeuleachdan is rannan, tha Peigi ri seanchas gu leòr ann an Ceap Breatainn.