Episodes

EpisodeTitleFirst
Broadcast
Comments
08Steaphan Macfhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, 197020171005Steaphan MacFhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, a' comhradh ri Fred MacAmhlaigh.

Sgrìob eile a Chanada an cois Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal. Sa bhliadhna 1970 bha Fred an Alba Nuadh agus fhuair e còmhradh air fear de shliochd mhuinntir Bharraigh a sin, iar-ogha fear a dh'fhalbh a Chanada à Barraigh ann an 1821, le bhean agus ochdnar chloinne, agus gun an duine a b' òige ach dà mhios a dh'aois. Tha an sgeualchd aig Steaphan MacFhionghain.

Steaphan MacFhionghain, Antigonish, Albainn Nuadh, a' comhradh ri Fred MacAmhlaigh.

Sgrìob eile a Chanada an cois Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal. Sa bhliadhna 1970 bha Fred an Alba Nuadh agus fhuair e còmhradh air fear de shliochd mhuinntir Bharraigh a sin, iar-ogha fear a dh'fhalbh a Chanada à Barraigh ann an 1821, le bhean agus ochdnar chloinne, agus gun an duine a b' òige ach dà mhios a dh'aois. Tha an sgeualchd aig Steaphan MacFhionghain.

09Malcolm A Macle㲀id Agus Danny K Macle㲀id, Siorrachd Bhictoria, Ceap Breatann20171012Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid le còmhradh 's òrain dha Fred MacAmhlaigh.

Tha sinn a' gabhail cuairt a dh'Albainn Nuadh agus a Cheap Breatainn aann am prògram eile a rinn Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal.
Ann an 1970 chaidh e a shiorrachd Bhictoria an ceann a tuath Ceap Bhreatainn a cheilidh air Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid agus cha robh an còmhradh neo na h-òrain gann aca!

Tha sinn a' gabhail cuairt a dh'Albainn Nuadh agus a Cheap Breatainn aann am prògram eile a rinn Fred MacAmhlaigh anns an t-sreath againn à tasglann Chanada a seo aig Radio nan Gàidheal.
Ann an 1970 chaidh e a shiorrachd Bhictoria an ceann a tuath Ceap Bhreatainn a cheilidh air Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid agus cha robh an còmhradh neo na h-òrain gann aca!